lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TỪ VỰNG VỀ CÔN TRÙNG

1. Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – sâu bướm
2. Cocoon /kəˈkuːn/ – kén
3. Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – bướm
4. Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ – chuồn chuồn
5. Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – con dế
6. Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – châu chấu
7. Mantis /ˈmæn.tɪs/ – con bọ ngựa
8. Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ – bọ cạp
9. Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – con gián
10. Beetle /ˈbiː.tļ/ – bọ cánh cứng
11. Termite /ˈtɜː.maɪt/ – con mối
12. Ant /ænt/ – con kiến
13. Mosquito /məˈskiː.təʊ/ – con muỗi
14. Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – con bọ rùa
15. Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ – nhện
16. Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/ – đom đóm
17. Fly /flaɪz/ – con ruồi
18. Bee /biː/ – con ong
19. Wasp /wɒsp/ – ong bắp cày
20. Moth /mɒθ/ – bướm đêm, sâu bướm
21. Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ – con rết

Bài viết liên quan:Trả lời