lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Trọng âm

Các bạn chú ý nhé !!!!

A. NHỮNG TIẾNG CÓ HAI VẦN
1. Đối với những tiếng có hai vần trọng âm thường ở vần thứ nhất
ex: mother, father, window, doctor, ceiling, kitchen, label, medal….. trọng âm ở vần nhất vậy mình khỏi đánh dấu trọng âm nhe.

2. Những tiếng có hai vần được nhấn mạnh ở vần thứ nhì khi vần thứ nhất là một tiếp đầu ngữ

ex: a’way, a’broad, be’fore, be’side, ex’plain, re’ceive, suc’cess

3. Trong số những tiếng có 2 vần, có những tiếng vừa là danh từ vừa là động từ, hoặc có những tiếng vừa là tính từ vừa là động từ
ex: to contest==>a contest

*Động từ trọng âm ở vần thứ nhì: vì là động từ mình sẽ lược bới từ “to” ở trước để dễ nhìn: ac’cent, con’test, con’flict, com’ment, con’tract, dis’cuss, es’cort, im’port, in’crease, pro’test, pro’duct, pro’gress, re’cord, sus’pect, sus’pect, tran’sport

* Danh từ trọng âm ở vần đầu:accent, contest, conflict, comment, contract, discuss, escort, import, increase, protest, product, progress, record, suspect, suspect, transport

*Động từ trọng âm ở vần thứ nhì: ab’stract, ab’sent, fre’quent, per’fect, pre’sent
*Tính từ trọng âm ở vần đầu:abstract, absent, frequent, perfect, present

B. NHỮNG TIẾNG CÓ BA VẦN
Đối với những tiếng có ba vần thì trọng âm ở vần dầu

ex: absolute, animal, comfortable, decorate, difficult, different, discipline, excellent, marvellous, passenger

C. NHỮNG TIẾNG NHIỀU HƠN BA VẦN
Đối với những tiếng nhiều hơn ba vần trọng âm ở vần thứ ba kể từ cuối

ex: in’telligent,ge’ography, rec’tangular, un’certainly, curi’ority, oppor’tunity, ne’cessity, ba’rometer, ther’mometer, satis’fatoru, inter’national, be’mocracy, com’pulsory

Bài viết liên quan:Author: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Trả lời