lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ (4)

Thảo luận trong công việc
31/ Let’s get down to the business, shall we?
Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
32/ We’d like to discuss the price you quoted.
Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.
33/ There’s something I’d like to talk to you.
Có vài điều tôi muốn nói với ông.
34/ Ms.Green, may I talk to you for a minute?
Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?
35/ I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
36/ We need more facts and more concrete informations.
Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
37/ I’m here to talk about importing children’s clothing.
Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
38/ I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
39/ Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
40 We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày mai

BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời