lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ (3)

Phần 3: Hồ sơ, tài liệu
21. Keep the document in each file in chronological order, please.
Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
22. File letters from the same customer in the same file.
Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
23. Would you please bring me the Smith’s file?
Anh vui lòng mang đến cho tôi hồ sơ của Smith được không?
24. I checked all the cross – reference, but still cannot find the information on Conick – Company.
Tôi đã kiểm tra tất cả các chỉ dẫn tham khảo nhưng vẫn không tìm thấy thông tin về công ty Conick.
25. Keep the documents in each file in chronological order.
Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
26. This invoice information is filed under the name of the clients.
Thông tin hóa đơn được sắp xếp theo tên khách hàng.
27. Be consistent. Always file letters from the same customer in the same files.
Phải trước sau như một. Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
28. Now I understand. To file under the name of the firm or job may keep the relevant documents together.
Bây giờ tôi hiểu rồi. Sắp xếp theo tên công ty hay công việc sẽ giữ được những tài liệu liên quan ở gần nhau.
29. Number six and seven are about the use of cross – reference slips whenever necessary.
Số 6 và 7 là những vấn đề dùng để tham khảo khi cần thiết.
30. You’ll have to examine your work everyday according to these instructions.
Anh phải kiểm tra công việc của mình mỗi ngày theo những hướng dẫn này.
BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời