lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Nguồn gốc của từ “OK”

Millions of people all over the world use the word OK. In fact, some people say the word is used more often than any other word in the world. OK means all right or acceptable. It expresses agreement or approval. You might ask your brother, “Is it okay if I borrow your car?” Or if someone asks you to do something, you might say, “Okay, I will.” Still, language experts do not agree about where the word came from.

Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới sử dụng từ OK. Thực tế, có một vài người nói rằng từ này được sử dụng thường xuyên hơn bất cứ một từ nào khác trên thế giới. OK nghĩa là ổn hoặc có thể được chấp nhận. Nó diễn tả sự đồng ý hay tán thành. Bạn có thể hỏi anh trai của bạn, “Em mượn xe anh có được không?” Hoặc nếu ai đó yêu cầu bạn làm điều gì đó, bạn có thể nói, “Được, tôi sẽ làm.” Tuy nhiên, các chuyên gia ngôn ngữ không thống nhất nhau về nguồn gốc của từ này.

Some people say it came from the Native American Indian tribe known as the Choctaw. The Choctaw word okeh means the same as the American word okay. Experts say early explorers in the American West spoke the Choctaw language in the nineteenth century. The language spread across the country.

Một vài người cho rằng nó xuất phát từ bộ tộc thổ dân châu Mỹ có tên là bộ lạc Choctaw. Từ ckeh của người Choctaw nghĩa tương tự như từ OK của người Mỹ. Các chuyên gia nói những nhà thám hiểm Tây Mỹ thời kỳ đầu đã nói tiếng Choctaw vào thế kỷ thứ mười chín. Ngôn ngữ này lan tràn khắp đất nước.

But many people dispute this. Language expert Allen Walker Read wrote about the word OK in reports published in the nineteen sixties. He said the word began being used in the eighteen thirties. It was a short way of writing a different spelling of the words “all correct.” Some foreign-born people wrote “all correct” as “o-l-l k-o-r-r-e-c-t,” and used the letters O.K. Other people say a railroad worker named Obadiah Kelly invented the word long ago. They said he put the first letters of his names — O and K — on each object people gave him to send on the train.

Nhưng có nhiều người tranh cãi về điều này. Chuyên gia ngôn ngữ Allen Walker Read viết về từ OK trong những báo cáo xuất bản năm 1960. Ông nói từ này bắt đầu được sử dụng vào năm 1830. Đó là một cách viết rút gọn của cách phát âm từ “all correct”. Vài người sinh ở nước ngoài viết “all correct” thành “o-l-l k-o-r-r-e-c-t,” và sau đó sử dụng từ O.K. vài Người khác cho rằng người công nhân đường sắt tên là Obadiah Kelly đã phát minh ra từ này cách đây rất lâu. Họ nói anh ấy viết những chữ cái đầu trong tên của anh ta –O và K — trên mỗi món đồ mà người ta đưa cho anh ta để gửi đi trên xe lửa.

Still others say a political organization invented the word. The organization supported Martin Van Buren for president in eighteen forty. They called their group, the O.K. Club. The letters were taken from the name of the town where Martin Van Buren was born — Old Kinderhook, New York.

Những người khác nói một tổ chức chính trị tạo ra từ này. Tổ chức ủng hộ Martin Van Buren tranh chức tổng thống vào năm 1840. Họ gọi nhóm của họ, CLB O.K. Những từ này được lấy từ tên của quê nhà của Martin Van Buren nơi ông được sinh ra – Old Kinderhook, New York.

Not everyone agrees with this explanation, either. But experts do agree that the word is purely American. And it has spread to almost every country on Earth.

Không phải ai cũng đồng ý với lời giải thích này. Nhưng các chuyên gia nhất trí là từ này hoàn toàn là của người Mỹ. Và nó đã phát tán đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Then there is the expression A-OK. This means everything is fine. A-OK is a spaceage expression. It was used in nineteen sixty-one during the flight of astronaut Alan Shepard. He was the first American to be launched into space. His flight ended when his spacecraft landed in the ocean, as planned. Shepard reported: “Everything is A-OK.”

Sau này có thêm cách diễn đạt A-OK. Có nghĩa là mọi thứ đều ổn cả. A-OK là cách diễn đạt trong thời đại vũ trụ. Nó được sử dụng vào năm 1962 trong chuyến bay của phi hành gia Alan Shepard. Anh ấy là người Mỹ đầu tiên được phóng vào không gian. Chuyến bay của anh ấy kết thúc khi tàu vũ trụ của anh ấy đáp xuống đại dương, theo đúng kế hoạch. Shepard báo cáo: “mọi thứ đều ổn cả.”

However, some experts say the expression did not begin with the space age. One story says it was first used during the early days of the telephone to tell an operator that a message had been received.

Tuy nhiên, vài chuyên gia nói rằng cách diễn đạt không phải có từ thời đại vũ trụ. Có một câu chuyện kể rằng nó được sử dụng lần đầu tiên vào thời kỳ đầu của điện thoại để nói với nhân viên tổng đài rằng một tin nhắn đã được nhận.

There are also funny ways to say okay. Some people say okey-dokey or okey-doke. These expressions were first used in the nineteen thirties. Today, a character on the American television series, “The Simpsons,” says it another way. He says okely-dokely.

Cũng có cách hài hước để nói OK. Một vài người nói okey-dokey hoặc okey-doke. Những cách diễn đạt này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1930. Ngày nay, một nhân vật trong chuỗi phim truyền hình Mỹ, “The Simpsons,” lại nói nó theo một cách khác. Anh ấy nói là okely-dokely.

Bài viết liên quan:Author: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Trả lời