lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

MỘT VÀI CÁCH BIẾN ĐỔI CÂU (DẠNG 1)

DẠNG 1 : CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )

  1. Mẫu này có dạng:

Đây là lần đầu tiên … làm chuyện đó    =>  …chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
         The first time : lần đầu tiên              =>    Never …before : chưa bao giờ trước đây

  Eg:  This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )
=> I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )

  1. Mẫu này có dạng :
    Bắt đầu làm gì đó khoảng thời gian+ ago => .. đã làm chuyện đó  for + khoảng thời gian
    ∆ Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

Eg:   I started / begun studying Spanish 3 years ago.(tôi bắt đầu học TTBN cách đây 3 năm )
=> I have studied Spanish for 3 years. ( tôi học TTBN được 3 năm )

3. Mẫu này có dạng :
Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi …    =>     …không làm chuyện đó từ khi ….
          Last : lần cuối                                               =>     Since : từ khi
Eg:  I last saw him when I was a child.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là đứa trẻ )
=> I haven’t seen him since I was a child.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là đứa trẻ )

4. Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần ý nghĩa sau thôi.
    Eg: The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm )
=> She hasn’t gone out with him for two years. (cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )

5.  Mẫu này có dạng :
          Since .. khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối   => ..không làm việc đó được + for + khoảng thời gian.
Eg:  It’s ten years since I last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối )
=> I haven’t met him for ten years . ( tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi )

6.  Mẫu này có dạng :
           When : thì dùng Past Simple =>        How long : thì dùng Present perfect

Eg: When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?)
=> How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )

Bài viết liên quan:Trả lời