lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Danh từ số ít và số nhiều

Thông thường, những trang đầu tiên của cuốn sách ngữ pháp sẽ cho bạn biết về danh từ. Danh từ đặt tên cho các sự vật cụ thể hay trừu tượng trong cuộc sống của chúng ta. Cũng như khi trẻ em học nói lần đầu tiên trong đời, bé sẽ gọi “mẹ”, “bố” hay “sữa” – Danh từ nên là chủ đề đầu tiên khi bạn học một ngôn ngữ nước ngoài.

Định nghĩa: Danh từ (Noun) là từ để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Số nhiều của danh từ

Một được xem là số ít (singular). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều.

Nguyên tắc đổi sang số nhiều

1. Thông thường danh từ lấy thêm S ở số nhiều

Ví dụ:

bottle – bottles

cup – cups

pencil – pencils

desk – desks

sticker – stickers

window – windows

2. Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z CH, SH lấy thêm ES ở số nhiều

Ví dụ:

box – boxes

watch – watches

moss – mosses

bus – buses

3. Những danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyên ngành VES ở số nhiều

Ví dụ:

wolf – wolves

wife – wives

leaf – leaves

life – lives

4. Danh từ kết thúc bằng nguyên âm như y hay o không có quy tắc nhất định.

Ví dụ:

baby – babies

toy – toys

kidney – kidneys

potato – potatoes

memo – memos

stereo – stereos

5. Một số danh từ có hình thức số nhiều khác nhau.

Ví dụ:

child – children

woman – women

man – men

mouse – mice

goose – geese

6. Một vài danh từ có dạng số ít và số nhiều như nhau.

Ví dụ:

sheep – sheep

deer – deer

series – series

species – species

Chọn hình thức đúng của danh từ trong mỗi câu.

1)I have three (child, children).

2)There are five (man, men) and one (woman, women).

3)(Baby, Babies) play with bottles as toys.

4)I put two big (potato, potatoes) in the lunch box.

5)A few men wear (watch, watches).

6)I put a (memo, memos) on the desk.

7)I saw a (mouse, mice) running by.

8)There are few (bus, buses) on the road today.

(st)

Bài viết liên quan:Trả lời