lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

CÁC CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP KHI Ở NHÀ HÀNG

Booking a table – Đặt bàn
– Do you have any free tables? nhà hàng còn bàn trống không?
– A table for …, please cho tôi đặt một bàn cho … người
two: hai
three: ba
four: bốn
– I’d like to make a reservation tôi muốn đặt bàn
– I’d like to book a table, please tôi muốn đặt bàn
– when for? đặt cho khi nào?
– for what time? đặt cho mấy giờ?
– this evening at … cho tối nay lúc …
seven o’clock: bảy giờ
seven thirty: bảy rưỡi
eight o’clock: tám giờ
eight thirty: tám rưỡi
tomorrow at … cho ngày mai lúc …
noon: trưa
twelve thirty: mười hai rưỡi
one o’clock: một giờ
one thirty: một rưỡi
For how many people? đặt cho bao nhiêu người?
I’ve got a reservation tôi đã đặt bàn rồi
Do you have a reservation? anh/chị đã đặt bàn chưa?

BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời