lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

36 CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH PHỔ THÔNG

36 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông
=======================================
<Bài hơi dài nhưng cơ bản các bạn Share về để học dần nhé!>

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

E.g.1 This structure is too easy for you to remember.

E.g.2: He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

E.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.

E.g.2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

E.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.

E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

E.g.1: She is old enough to get married.

E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)

E.g.1: I had my hair cut yesterday.

E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.

6. It + is + time + S + V (-ed, cột 2-động từ chia ở thì quá khứ) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)

E.g.1: It is time you had a shower.

E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…)

E.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.

E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)

E.g.1:

9. S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…)

E.g.1: I find it very difficult to learn about English.

E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)

e.g.1: I prefer dog to cat.

E.g.2: I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)

e.g.1: She would play games than read books.

E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)

e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.

E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về….
15. to be angry at + N/V-ing: tức giận về
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về…/ kém về…
17. by chance = by accident (adv): tình cờ
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về…
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì…
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó…
21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến…
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì
23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì…

e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.

E.g.2: She spent all of her money on clothes.
25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì…
26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì…
27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
28. It + be + something/ someone + that/ who: chính…mà…
29. Had better + V(infinitive): nên làm gì….
30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing

e.g.1: I always practise speaking English everyday.

31. It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì ..để làm gì
32. Take place = happen = occur: xảy ra
33. to be excited about: thích thú
34. to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì
35. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều: có cái gì…
36. feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì…

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply