lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

11 CỤM GIỚI TỪ LUÔN XUẤT HIỆN TRONG CÁC BÀI THI

1. On behalf of: thay mặt 
Eg: On behalf of the entire staff: thay mặt toàn thể nhân viên
2. In celebration of: để ăn mừng
Eg: In celebration of his success: để ăn mừng sự thành công của anh ấy

3. At no cost/ for free: miễn phí
Eg: Be provided at no cost: được cung cấp miễn phí
4. On one’s way to: trên đường tới
Eg: On his way to the hospital: trên đường tới bệnh viện
5. In accordance with: theo đúng
Eg: In accordance with the company policy: theo chính sách của công ty
6. Under warranty: được bảo hành.
Eg:  Be considered under warranty: được xem là đang trong thời hạn bảo hành
7. By means of: bằng cách.
Eg: By means of remote control: bằng cách điều khiển từ 
8. Upon request: khi có yêu cầu.
9.Be available upon request: được đáp ứng khi có yêu cầu
10. In excess of: vượt quá.
Eg: In excess of 100 dollars: vượt quá $100
11. Be noted for: được biết đến nhờ.
Eg: Be noted for excellent service: được biết đến nhờ chất lượng phục vụ tuyệt vời

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply